Algorithms-K58-PM: Đồ thị

2 bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Khái niệm đồ thị
  2. Biểu diễn đồ thị trong máy tính
  3. Duyệt đồ thị
  4. Đường đi ngắn nhất
  5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

2 bình luận cho Algorithms-K58-PM: Đồ thị

  • admin  says:

  • admin  says:

Bình luận: