Algorithms-K58-PM: Đệ quy – Quay lui – Nhánh cận

1 bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Đệ quy
  • Đệ quy
  • Đệ quy có nhớ
 2. Quay lui
  • Nhị phân
  • Tập con
  • Hoán vị
  • Phân tích
  • Đặt hậu
 3. Nhánh cận
  • Bài toán người bán hàng (TSP – Traveling Salesman Problem)
 4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho Algorithms-K58-PM: Đệ quy – Quay lui – Nhánh cận

 • admin  says:

Bình luận: