Algorithms-K58-PM: Bài tập 5

Chưa có bình luận

Buổi thực hành này gồm hai công việc chính sau đây:

1. LUYỆN TẬP:

  • Code lại bài tính giá trị đa thức theo hướng dẫn trên lớp của thầy (cách làm chia để trị).
  • Code lại bài tháp Hà Nội theo hướng dẫn trên lớp của thầy.
  • Giải bài tập 1 của slide lý thuyết “Tiếp cận Chia-để-trị” (trang 20).

2. GIẢI BÀI TRÊN SPOJ:

Bình luận: