Algorithms-K58-PM: Bài tập 4

Chưa có bình luận

Buổi thực hành này gồm hai công việc chính sau đây:

1. LUYỆN TẬP:

  • Giải bài tập 1 và 4 của phần “Thuật toán Tham lam” (trang 21-23). Nếu làm xong gửi cho thầy qua email: namtx@wru.vn, tiêu đề: “nộp bài buổi 3 – <mã sinh viên>”.

2. GIẢI BÀI TRÊN SPOJ:

Bình luận: