Algorithms-K58-PM: Bài tập 3

2 bình luận

Buổi thực hành này gồm hai công việc chính sau đây:

1. LUYỆN TẬP:

  • Giải 3 bài tập của phần “Đệ quy – Quay lui – Nhánh cận” (trang 29). Nếu làm xong gửi bài số 2 và số 3 cho thầy qua email: namtx@wru.vn, tiêu đề: “nộp bài buổi 3 – <mã sinh viên>”.

2. GIẢI BÀI TRÊN SPOJ:

2 bình luận cho Algorithms-K58-PM: Bài tập 3

  • SV  says:

    Thầy cho em hỏi ở bài 3 “một dãy tam phân không lặp độ dài N” có nghĩa là thế nào ạ?

    • admin  says:

      Đề bài nêu rõ rồi em nhé: Chuỗi tam phân là chuỗi chỉ gồm những kí tự 0, 1 hoặc 2. Chuỗi tam phân không lặp là chuỗi tam phân mà không có hai chuỗi con liên tiếp giống nhau.

Bình luận: