Algorithms-K58-PM: Bài tập 2

Chưa có bình luận

Nội dung buổi thực hành này gồm hai công việc chính sau đây:

1. LUYỆN TẬP:

 1. Viết, chỉnh sửa và chạy thử đoạn mã tính tổ hợp chập k của n phần tử theo gợi ý ở trang 9 của slide “Đệ quy – Quay lui – Nhánh cận”
 2. Làm bài tập bổ sung (nếu làm xong gửi bài này cho thầy qua email: namtx@wru.vn, tiêu đề: nộp bài buổi 2 – mã sinh viên):
  1. Nhập hai số nguyên dương m và n
  2. Viết chương trình đệ quy in ra ma trận cỡ m x n mà mỗi phần tử là các số 0
  3. Ví dụ m = 3, n = 5 thì in ra:
   0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0
   0 0 0 0 0

2. GIẢI BÀI TRÊN SPOJ:

Bình luận: