Phần mềm

Danh sách các phần mềm sử dụng cho môn Nhập môn Lập trình:

 1. Bài tập lập trình C/C++ phần cơ bản (L1)
 2. Bài tập lập trình C/C++ phần vòng lặp (L2)
 3. Bài tập lập trình C/C++ phần rẽ nhánh (L3)
 4. Bài tập lập trình C/C++ phần kết hợp lặp và rẽ nhánh (L4)
 5. Bài tập lập trình C/C++ phần string (L5)
 6. Bài tập lập trình C/C++ phần mảng/vector (L6)

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Tải về phần mềm (ở dạng file nén .zip)
 2. Giải nén file ra thư mục làm việc hoặc thư mục bạn tùy chọn
 3. Chạy phần mềm FineTest.exe bên trong thư mục vừa giải nén
 4. Đọc từng bài tập, viết chương trình và gửi cho phần mềm
 5. Phần mềm chấm tự động và thông báo kết quả cho người sử dụng